Hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai hải quan

Theo Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các Cục hải quan tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện một số nội dung trên mẫu tờ khai hải quan điện tử được quy định tại Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai hải quan
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, mẫu tờ khai điện tử in, phụ lục tờ khai điện tử in đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được áp dụng theo Phụ lục III - Mẫu chứng từ điện tử in ban hành kèm Thông tư 196/2012/TT-BTc ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính và được in mực đen trên giấy trắng khổ A4.

Ô “Công chức đăng kí tờ khai”, các đơn vị thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo phiên bản 4.0 thì cán bộ, công chức không ghi chép, xác nhận trên ô này. Ở ô “địa điểm đóng hàng” trên mẫu tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu in, hiện tại chưa xem xét và sử dụng thông tin trong ô này trong thông quan hàng hóa vì chưa xác định nguồn thông tin khai báo.

Nội dung chỉ tiêu thông tin “Tổng số kiện và loại kiện” là số lượng kiện trong từng container tương ứng với số hiệu container.

Chỉ tiêu thông tin “Trọng lượng tịnh” là trọng lượng tịnh hàng hóa trong từng container tương ứng với số hiệu container.

Trong thời hạn đến hết ngày 31/1/2013, khi kiểm tra, xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” công chức làm nhiệm vụ giám sát chưa thực hiện kiểm tra thông tin “Công chức đăng ký tờ khai”, “Số kiện lượng kiện trong container”, “Trọng lượng hàng trong container” và “Địa điểm đóng hàng” trên tờ khai hải quan điện tử in, phụ lục tờ khai hải quan điện tử in và chưa đối chiếu các thông tin này với các chỉ tiêu thông tin trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tại khu vực giám sát hải quan.

Đối với thủ tục hải quan truyền thống: Sử dụng mẫu tờ khai hải quan ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC. Việc tiếp nhận và xử lý thực hiện theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ, tiêu chí số 34 của tờ khai nhập khẩu, số 28 của tờ khai xuất khẩu.

Việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa: kết quả kiểm tra, đề xuất xử lý chi ghi vào phiếu HQ/2012-PGKQKT, Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan vẫn được in, cán bộ tiếp nhận tờ khai xác định thông tin tại điểm 3.1; điểm 3.2.1 và điểm 5 trên Lệnh. Cả Lệnh và Phiếu ghi kết quả kiểm tra được lưu cùng bộ hồ sơ.

Các nội dung “Giải phóng hàng”. “đưa hàng về bảo quản”, “hàng chuyển cửa khẩu” trên cơ sở được Lãnh đạo Chi cục phê duyệt theo quy định, công chức phải ký, đóng dấu và ghi rõ ngày tháng năm xác nhận và ghi chép bổ sung tại ô Ghi chép khác.

Công chức thừa hành xác nhận đã làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy trình nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ bằng cách ký, đóng dấu số hiệu công chức vào ô “xác nhận thông quan”.

Thực hiện giám sát “hàng đã qua khu vực giám sát”, xác nhận có ký tên, đóng dấu công chức tại các ô 36 của tờ khai nhập khẩu, ô 31 của tờ khai xuất khẩu khi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được đưa vào hoặc ra khỏi khu vực giám sát hải quan.