Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

(Tài chính) Ngày 04/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung về quản lý hoạt động kinh doanh xổ số theo quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số (sau đây gọi tắt là Nghị định số 30/2007/NĐ-CP và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP).

Đối tượng áp dụng Thông tư trên bao gồm: (i) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty xổ số kiến thiết); (ii) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty xổ số điện toán Việt Nam); (iii) Chủ sở hữu của công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam; (iv) Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 75-2013-TT-BTC.docx