Thông tư số 102/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội


Ngày 14/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 102/2018/TT-BTC Hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội.

Thông tư số 102/2018/TT-BTC gồm 3 chương, 9 điều quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ quỹ bảo hiểm áp dụng cho các cơ quan Bảo hiểm xã hội, để hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các hoạt động khác của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Đối tượng áp dụng gồm:

 - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Văn phòng BHXH Việt Nam; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; các Ban quản lý dự án trực thuộc BHXH Việt Nam.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: 

- Thông tư số 102/2018/TT-BTC