Hướng dẫn một số nội dung của luật giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP

(Tài chính) Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 138/2013/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật giám định tư pháp.

Thông tư này hướng dẫn điều kiện về cơ sở vật chất của Văn phòng giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính; lập, công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc quản lý của Bộ Tài chính; lập, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính và các nội dung khác liên quan đến giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 138-2013-TT-BTC.doc