Thông tư số 111/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập


Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 111/2020/TT-BTC.