Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Giá trị Gia tăng

(Tài chính) Ngày 17/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội dung không trái với nội dung hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 65-2013-TT-BTC.docx