Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng theo hướng mở rộng cơ sở thu, chống gian lận, thất thu thuế

Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng theo hướng mở rộng cơ sở thu, chống gian lận, thất thu thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp rộng rãi về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi. Tại dự án Luật, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm mở rộng cơ sở thu thuế, chống gian lận, thất thu thuế GTGT, đảm bảo thu đúng thu đủ vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, sửa đổi bất cập trong quy định hiện hành để bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện Luật.
Sửa đổi chính sách thuế giá trị gia tăng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Sửa đổi chính sách thuế giá trị gia tăng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong chính sách; phù hợp với thực tế, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.