Thông tư 96/2016/TT-BTC:

Hướng dẫn thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài


Ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư này áp dụng đối với Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam...

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: 962016tt-btc318172_IOWY.pdf