Hướng dẫn thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính

PV.

(Tài chính) Mới đây, Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 3375/HQHCM-CBLXL hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khi thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 61 và khoản 1 Điều 66 của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định rõ cơ sở xin gia hạn thời hạn quyết định xử phạt hay không đối với các trường hợp giải trình. Bên cạnh đó, các trường hợp cụ thể vi phạm hành chính cũng được hướng dẫn cụ thể trong Nghị định 97/2007/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP).

Đối với trường hợp có dấu hiệu hình sự, việc chuyển hồ sơ, xử lý vụ việc được thực hiện theo các quy định tại Điều 62, Điều 63, khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính và sử dụng mẫu quyết định  ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật Xử lý vi phạm hành chính để thực hiện.

Như vậy, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào các quy định nêu trên và kết luận về nội dung vụ việc của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để thực hiện việc xử lý, xin gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự giải quyết theo thẩm quyền.