Một số điểm mới trong quy định về thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Một số điểm mới trong quy định về thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Liên quan đến lĩnh vực tài chính, Nghị định quy định về hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt, chứng từ thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính.