Thông tư số 55/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập


Thông tư số 55/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 hướng dẫn về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 55/2020/TT-BTC.