Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

(Tài chính) Ngày 04/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Thông tư này hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là Công ty Xổ số kiến thiết).

Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm: Công ty Xổ số kiến thiết, Hội đồng giám sát xổ số, Chủ sở hữu Công ty Xổ số kiến thiết và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  01/10/2013.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu 76-2013-tt-btc.doc