Hướng dẫn xuất khẩu đối với khoáng sản tồn kho

Theo Tổng cục Hải quan

(Tài chính) Ngày 23/05/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 6524/BTC-CST gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn xuất khẩu đối với khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu theo Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Hướng dẫn xuất khẩu đối với khoáng sản tồn kho
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Theo đó, việc xuất khẩu các mặt hàng khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu theo đúng hướng dẫn tại các công văn cho phép xuất khẩu khoáng sản tồn kho của Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng.

Việc thu thuế xuất khẩu thực hiện theo các mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định tại Thông tư sô 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 và kể từ ngày 09/06/2013 thực hiện theo Thông tư số 44/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện việc theo dõi xuất khẩu khoáng sản tồn kho thông qua việc trừ lùi giấy phép xuất khẩu theo công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Công văn này thay thế cho công văn số 5212/BTC-CST ngày 26/04/2013 của Bộ Tài chính.