[Infographic] Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018

Vũ Minh

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Thực hiện tốt chính sách chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần bảo đảm quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân, vì mục tiêu phát triển bền vững.

[Infographic] Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018 - Ảnh 1
[Infographic] Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018 - Ảnh 2