[Infographics] 5 quan điểm chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Nội dung: P. Tuấn - Thiết kế: T. Anh

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ đề ra 5 quan điểm chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

[Infographics] 5 quan điểm chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 - Ảnh 1