[Infographics] Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tháng 4/2019

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 5/2019

Một số chỉ tiêu về hoạt động doanh nghiệp, kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 4/2019

[Infographics] Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tháng 4/2019 - Ảnh 1