[Infographics] Sửa lỗi sau giao dịch chứng khoán phái sinh

Nội dung: P. Tuấn - Thiết kế: T. Anh

Điều 8, Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, quy định rõ về việc sửa lỗi sau giao dịch phái sinh.

[Infographics] Sửa lỗi sau giao dịch chứng khoán phái sinh - Ảnh 1