[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2019

Theo baodauthau.vn

Kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm đã có những biến động gì qua các con số vừa dược Tổng cục Thống kê công bố?

[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 1
[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 2
[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 3