[Infographics] Tổng thu, chi và tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

P. Tuấn - T. Anh

Ngày 28/7/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 23/2021/QH15 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, đưa ra các mục tiêu cụ thể về thu, chi và bội ngân sách nhà nước giai đoạn tới.

[Infographics] Tổng thu, chi và tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025
[Infographics] Tổng thu, chi và tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1