Quyết định 2071/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động triển khai đề án xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020


Ngày 16/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2071/QĐ-BTC về kế hoạch hành động triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020".

Mục tiêu của Kế hoạch là phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành và chính quyền các cấp phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 quy định tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020".

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành tăng cường năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thị trường chứng khoán, xây dựng khuôn khổ pháp lý về hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ hỗ trợ cho việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tiếp tục xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trung ương, địa phương, nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh; xử lý các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2071/QĐ-BTC.