KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 27/09/2012

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính phủ

2

Mã trái phiếu

TD1214131

TD1215133

3

Ngày phát hành

30/09/2012

4

Ngày đáo hạn

30/09/2014

30/09/2015

5

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

6

Tổng khối lượng gọi thầu

2.000 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

7

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

8 thành viên

7 thành viên

8

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

8 phiếu

7 phiếu

9

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

1.510 tỷ đồng

1.550 tỷ đồng

10

Lãi suất đăng ký thấp nhất

9,45%

9,70%

11

Lãi suất đăng ký cao nhất

10,82%

11,25%

12

Lãi suất danh nghĩa

9,60%

9,80%

13

Lãi suất trúng thầu

9,60%

9,80%

14

Khối lượng trúng thầu

610 tỷ đồng

800 tỷ đồng

15

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

610.152.500.000 đồng

800.208.000.000 đồng

 Nguồn: HNX

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 28/09/2012

STT

Nội dung

10 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành

2

Mã trái phiếu

BVDB12078

3

Ngày phát hành

02/10//2012

4

Ngày đáo hạn

02/10/2022

5

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

6

Tổng khối lượng gọi thầu

1.000 tỷ đồng

7

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

1 thành viên

8

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

1 phiếu

9

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

550 tỷ đồng

10

Lãi suất đăng ký thấp nhất

9,60%

11

Lãi suất đăng ký cao nhất

9,68%

12

Lãi suất danh nghĩa

9,60%

13

Lãi suất trúng thầu

9,60%

18

Khối lượng trúng thầu

500 tỷ đồng

19

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

500.000.000.000 đồng


Nguồn: HNX

Kết quả đấu thầu trái phiếu tháng 9 năm 2012

Xem thêm

Video nổi bật