Kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2022

Năm 2022, được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước.

Xem thêm

Video nổi bật