Quyết liệt trong thanh tra, kiểm tra

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu năm 2014, Cục Thuế TP. Hà Nội đã xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp, trong đó công tác thanh tra, kiểm tra thuế là giải pháp quan trọng được quan tâm hàng đầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, bên cạnh công tác kiểm tra sơ bộ 100% hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, toàn khối kiểm tra đã của Cục Thuế đã tiến hành kiểm tra theo rủi ro đối với 107.966 hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Trong đó, kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra rủi ro với 97.666 hồ sơ khai thuế, chấp nhận 92.875 hồ sơ, số hồ sơ đang giải trình đạt 2.021, điều chỉnh 1.026 hồ sơ, chuyển hồ sơ kiểm tra tại doanh nghiệp (DN) đạt 1.744. Kết quả kiểm tra tại địa bàn đã điều chỉnh tăng số thuế lên 62,7 tỷ đồng; điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) được khấu trừ 33 tỷ đồng.

Thông qua ứng dụng đối chiếu chéo hóa đơn, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thông báo cho DN yêu cầu rà soát điều chỉnh các hóa đơn có dấu hiệu bất hợp pháp. Kết quả là đã có khoảng 10.000 DN điều chỉnh giảm số thuế GTGT của hàng hóa dịch vu mua vào khấu trừ số tiền 135 tỷ đồng, điều chỉnh giảm chi phí thuế thu nhập DN (TNDN) 1.400 tỷ đồng. Cùng với đó, Cục đã hoàn thành 1.846 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, truy thu, xử phạt, truy hoàn cho ngân sách được 203,5 tỷ đồng, số thuế còn nợ đọng sau kiểm tra là 79,6 tỷ đồng.

Trong công tác thanh tra, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành 467 cuộc, thực hiện truy thu, truy hoàn và phạt 471 tỷ đồng; giảm thuế GTGT được khấu trừ 31,819 tỷ đồng; giảm lỗ DN đã kê khai 318,053 tỷ đồng; số tiền đã nộp vào NSNN là 278 tỷ đồng, số nợ đọng sau thanh tra là 192 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,7% số phải thu.

Bên cạnh các nhiệm vụ chung theo kế hoạch Tổng cục Thuế giao, Cục Thuế TP.Hà Nội đã tập trung triển khai các chuyên đề như: kiểm tra các DN cổ phần hóa và thoái vốn, chống chuyển giá, hoàn thuế, đối chiếu chép hóa đơn, kiểm tra chéo tại địa bàn… Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chủ động bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với 105 DN sắp xếp, đổi mới; Tiến hành kiểm tra tại 59 DN có phát sinh giao dịch liên kết, giảm thuế GTGT được khấu trừ 3,4 tỷ đồng, giảm lỗ 53,7 tỷ đồng, tăng thu cho ngân sách 81,8 tỷ đồng. Đồng thời, Cục Thuế cũng đã hoàn thành việc thanh tra giá chuyển nhượng đối với 02 DN gia công dệt may với số thuế TNDN điều chỉnh tăng 15,2 tỷ đồng.

Để nâng cao chất lượng, số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra trước và sau hoàn thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra hoàn thuế ngay từ đầu năm, đề ra các chỉ tiêu kiểm tra dứt điểm các hồ sơ hoàn thuế phát sinh năm 2013 trở về trước; đối với hồ sơ phát sinh trong năm kiểm tra sau hoàn thuế đạt ít nhất 80% số hồ sơ phát sinh. Kết quả là, toàn Cục đã hoàn thành 54 cuộc kiểm tra hoàn trước (đạt 149,5% so với cùng kỳ năm 2013), 190 cuộc kiểm tra sau hoàn (đạt 166,7% so với cùng kỳ năm 2013). Giảm số thuế đề nghị hoàn 117,2 tỷ đồng, truy hoàn 6,7 tỷ đồng, thanh tra sau hoàn thuế tại 91 DN…

Cục tiếp tục thực hiện 02 gói dữ liệu phân tích đối chiếu chéo tờ khai thuế GTGT. Từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2013, tiến hành thông báo 2 đợt đến 12.966 DN đã thực hiện kế khai khấu trừ đầu vào bằng hóa đơn bất hợp pháp, số hóa đơn bất hợp pháp được phát hiện là 86.154, tổng số tiền thuế GTGT là 271,27 tỷ đồng, tương ứng với 2.700 tỷ đồng tiền chi phí đã được hạch toán từ hóa đơn bất hợp pháp để các DN tự điều chỉnh.

Bài học kinh nghiệm qua thanh, kiểm tra thuế

Từ các kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế trong 6 tháng đầu năm 2014 tại Cục Thuế TP. Hà Nội, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, công tác chỉ đạo điều hành phải thường xuyên, sát sao và gắn với việc giám sát hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Việc tuân thủ sự chỉ đạo điều hành và định hướng triển khai công tác thanh, kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế theo ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế. Đồng thời, phải có sự linh hoạt trong đề xuất bổ sung nhiệm vụ thanh tra theo diễn biến rủi ro và khai thác tăng thu thực tế của DN theo từng ngành nghề, lĩnh vực ít bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Thường xuyên báo cáo đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời những vướng mắc về chính sách, chế độ trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Đối với những trường hợp quan trọng liên quan đến số thu lớn, các giao dịch mới phát sinh hoặc phức tạp chưa có quy định cụ thể Cục Thuế đã tổ chức trao đổi lấy ý kiến của các bộ phận chuyên môn trong cơ quan, lãnh đạo cấp trên và các bên liên quan để tìm ra phương án giải quyết phù hợp.

Thứ hai, coi trọng công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế và triển khai phân tích sâu các dấu hiệu rủi ro tại trụ sở cơ quan thuế.

Đối với công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế, được triển khai bằng phương pháp tính điểm rủi ro từ năm 2010 với 11 tiêu chí đến năm 2014 Cục Thuế TP. Hà Nội đã sử dụng 45 tiêu chí. Điểm mới trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Cục Thuế TP. Hà Nội là giao cho 1 phòng thanh tra chịu trách nhiệm đầu mối gán điểm rủi ro cho 100% các DN hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Sau khi sàng lọc rủi ro từ cao xuống thấp, danh sách người nộp thuế phân tích rủi ro được công khai, lấy ý kiến phản hồi từ bộ phận kiểm tra thuế, các chi cục thuế và các bộ phận kê khai kế toán thuế nhằm thu thập thêm thông tin, sàng lọc kỹ đối tượng thanh tra. Khi đã lựa chọn kế hoạch thanh tra, các đơn vị sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu tính điểm rủi ro để lựa chọn DN thuộc kế hoạch kiểm tra. Việc xây dựng kế hoạch được kết hợp giữa công nghệ thông tin với kinh nghiệm quản lý của cán bộ và thực hiện tập trung qua nhiều bước giúp hạn chế tối đa việc lựa chọn DN vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra.

Đối với công tác thanh tra, sau khi nhận kế hoạch được giao các phòng ban thanh tra đã triển khai phân tích bước 1 để rà soát toàn bộ kế hoạch thanh tra dựa trên các tiêu chí chủ yếu như doanh thu, số lỗ phát sinh, số tiền hoàn thuế, ngành nghề kinh doanh, số năm chưa được thanh tra, kiểm tra để tiếp tục định hướng trong công tác xây dựng và điều chỉnh kế hoạch.

Thứ ba, tăng cường, chủ động phối hợp với các cơ quan điều tra.

Xác định đây là việc làm thường xuyên và liên tục nên trong thời gian qua, Cục thuế TP. Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là với công an trong việc xác minh điều tra các DN cố tình không kê khai, điều chỉnh các hóa đơn có dấu hiệu bất hợp pháp theo thông báo đối chiếu chéo hóa đơn của cơ quan thuế.

Số thu Ngân sách Nhà nước của Cục thuế TP. Hà Nội trong 8 tháng đầu năm 2014 ước đạt 76.487 tỷ đồng, đạt 66,5% dự toán pháp lệnh năm 2014, tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2013.

Thứ tư, tăng cường công tác giám sát hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế.

Việc làm này cần được thực hiện từ trước khi ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra cho tới khi kết thúc, lưu hồ sơ, nhập báo cáo kết quả thực hiện và đôn đốc thu nộp sau thanh tra, kiểm tra thông qua hệ thống các biểu mẫu được chuẩn hóa.

Thứ năm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng giúp cho cán bộ thuế không mất nhiều thời gian chiết xuất dữ liệu về hồ sơ kế khai thuế của người nộp thuế mà tập trung vào đánh giá rủi ro. Đồng thời, xây dựng công cụ hỗ trợ cho công tác kiểm tra có hiệu quả như: phân loại nhóm DN có dấu hiệu rủi ro, nhóm DN trọng điểm, nhóm ngành nghề cần đi sâu phân tích. Khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thuế các thông tin liên quan đến các khoản, mục nhiều khả năng xảy ra rủi ro…

Thứ sáu, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra, kiểm tra.

Xác định con người là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng của công tác quản lý thuế nói chung và các tác thanh tra, kiểm tra thuế nói riêng, do vậy việc nâng cao kỹ năng thanh tra, kiểm tra thuế, văn hóa công sở và cập nhật các kiến thức, nghiệp vụ, cơ chế chính sách mới cần phải tiến hành thương xuyên thực hiện.

Kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế TP. Hà Nội

NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG

(Tài chính) Trong 6 tháng đầu năm 2014, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 2.313 cuộc, thu 675 tỷ đồng, giảm lỗ 449 tỷ đồng, giảm thuế giá trị gia tăng khấu trừ 60 tỷ đồng... Những kết quả trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội là bài học kinh nghiệm để các đơn vị tham khảo.

Xem thêm

Video nổi bật