Loại bỏ rào cản cơ chế trong đầu tư

Theo Giao thông Vận tải

Rào cản về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đầu tư đã và đang làm cho việc thu hút các nguồn vốn và hiệu quả sử dụng các nguồn lực của đất nước không được như mong muốn.

Loại bỏ rào cản cơ chế trong đầu tư
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Ở bất kỳ giai đoạn nào, lĩnh vực đầu tư cũng được xem là động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động...

Mặc dù vậy, do những hạn chế xuất phát từ thể chế kinh tế, tổ chức hệ thống và quản lý Nhà nước khiến cho công tác đầu tư giảm đi nhiều hiệu quả và chưa thực sự tạo được lực đẩy cần thiết cho nền kinh tế. Chính vì vậy, tập trung rà soát, điều chỉnh thủ tục, quy định đối với công tác thu hút các nguồn lực và sử dụng vốn đầu tư cho phù hợp, đang là nhiệm vụ hàng đầu đối với nước ta hiện nay.

Điều đáng mừng là tất cả những hạn chế đã được các cơ quan chức năng nhận thức và có những đánh giá khá đầy đủ. Đặc biệt gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành riêng chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng thực hiện quyết liệt, đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp liên quan đến lĩnh vực đầu tư, mặt khác chủ động rà soát, loại bỏ những quy định không còn phù hợp hoặc đang cản trở đến việc thu hút, sử dụng các nguồn lực đầu tư của đất nước.

Trong thời gian tới, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát để loại bỏ rào cản đối với đầu tư nước ngoài trong một số ngành dịch vụ mà Việt Nam đang có nhu cầu lớn, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thông lệ quốc tế để hạn chế các dự án không khuyến khích đầu tư.

Bộ này cũng được giao khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư áp dụng chung cho các đối tượng thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư, đẩy mạnh triển khai thực hiện thí điểm phương thức hợp tác công - tư, thí điểm cơ chế tài chính hóa các nguồn lực đất đai, xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng phí sử dụng cơ sở hạ tầng theo hướng đảm bảo khả năng thu hồi chi phí đầu tư để khuyến khích đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng phải rà soát, sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cơ chế quản lý đầu tư xây dựng theo hướng bảo đảm thuận lợi, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế phát sinh... Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ loại bỏ được những bất cập, vướng mắc, đồng thời tạo ra những chuyển biến tích cực thu hút thêm nhiều nguồn lực và nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, làm động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước.