Hoàn thiện chính sách tài chính về đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất

Hoàn thiện chính sách tài chính về đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất

Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai là một trong các nội dung được Chính phủ đề ra tại nhóm giải pháp và nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn

Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn

Ngày 26/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1609/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030”. Bộ Tài chính được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động của Chương trình theo phân cấp Ngân sách nhà nước hiện hành.