Một số chỉ tiêu y tế và môi trường của quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết đưa ra mục tiêu đến năm 2030, đạt 35 giường bệnh và 19 bác sĩ trên 1 vạn dân; tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%; diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn đạt 3 triệu ha...

Một số chỉ tiêu y tế và môi trường của quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030 - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn