Một số lưu ý và điều kiện thuê, mua nhà ở xã hội

Theo quy định, những người được mua nhà xã hội gồm người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo, cận nghèo ở nông thôn và đô thị; người thu nhập thấp tại đô thị; lao động tại khu công nghiệp; sĩ quan, quân nhân, công nhân thuộc đơn vị công an, quân đội; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất mà chưa được bồi thường.

Một số lưu ý và điều kiện thuê, mua nhà ở xã hội - Ảnh 1
Một số lưu ý và điều kiện thuê, mua nhà ở xã hội - Ảnh 2

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn