Một số nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được Quốc hội Khóa XV thông qua gồm 12 chương và 121 điều, có một số điểm mới cơ bản như: Nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh...

Một số nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn