Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát lại toàn bộ mạng lưới

Theo TTVN

Đối với những đơn vị kinh doanh thua lỗ, không an toàn, vi phạm quy định của pháp luật, tổ chức tín dụng (TCTD) phải có kế hoạch khắc phục, hoặc đóng cửa, hoặc chuyển giao về đơn vị đầu mối khác.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát lại toàn bộ mạng lưới
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ngày 12/4/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản số 2536/NHNN-TTGSNH về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đơn vị mạng lưới của TCTD.

Theo văn bản này, để kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đơn vị mạng lưới (bao bồm: chi nhánh trong nước, chi nhánh nước ngoài, sở giao dịch, phòng giao dịch, điểm giao dịch, quỹ tiết kiệm, công ty con, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp) của TCTD (trừ các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở/quỹ tín dụng nhân dân), Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD lập kế hoạch rà soát toàn diện tổ chức và hoạt động của hệ thống các đơn vị mạng lưới để có biện pháp chấn chỉnh, củng cố nhằm đảm bảo hoạt động của các đơn vị mạng lưới hiệu quả, hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật.

Việc rà soát lại toàn bộ các đơn vị mạng lưới trong toàn hệ thống của TCTD và kiện toàn hệ thống này được coi là một nội dung quan trọng trong Phương án cơ cấu lại TCTD trong giai đoạn 2013-2015.

Trên cơ sở rà soát lại toàn bộ các đơn vị mạng lưới, TCTD có trách nhiệm chủ động xây dựng Kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại hoạt động của hệ thống mạng lưới, theo đó những đơn vị mạng lưới hoạt động có hiệu quả thì tiếp tục được hoạt động và kiện toàn, khắc phục những mặt được TCTD đánh giá là còn hạn chế, yếu kém. Đối với những đơn vị hoạt động không hiệu quả (kinh doanh thua lỗ, không an toàn, vi phạm quy định của pháp luật), TCTD phải có kế hoạch khắc phục, hoặc đóng cửa, hoặc chuyển giao về đơn vị đầu mối khác.

Trên cơ sở thực hiện các nội dung nêu trên, TCTD xây dựng Kế hoạch sắp xếp lại hệ thống mạng lưới (được coi là một cấu phần của Phương án cơ cấu lại TCTD theo Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012) gửi NHNN chi nhánh nơi TCTD đặt trụ sở chính và NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) chậm nhất ngày 30/4/2013.

Cùng ngày, Thống đốc NHNN đã ban hành văn bản số 2537/NHNN-TTGSNH yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống các đơn vị mạng lưới của các TCTD trên địa bàn.

Đối với NHNN chi nhánh nơi TCTD đặt đơn vị mạng lưới: Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, khảo sát, chậm nhất ngày 30/4/2013 có văn bản gửi NHNN chi nhánh nơi TCTD đặt trụ sở chính, trong đó: cung cấp thông tin, đánh giá về tình hình tổ chức, hoạt động của các đơn vị mạng lưới trên địa bàn; đề xuất kiến nghị (nếu có); giải pháp kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị mạng lưới của TCTD trên địa bàn.

Đối với NHNN chi nhánh nơi TCTD đặt trụ sở chính tiến hành theo dõi, đôn đốc TCTD có trụ sở chính trên địa bàn xây dựng Kế hoạch sắp xếp lại mạng lưới hoạt động theo chỉ đạo của NHNN tại văn bản số 2536/NHNN-TTGSNH nêu trên.

Trên cơ sở công tác thanh tra, giám sát, khảo sát các đơn vị mạng lưới của TCTD trên địa bàn và qua tổng hợp thông tin từ các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi TCTD đặt đơn vị mạng lưới, đánh giá Kế hoạch sắp xếp lại mạng lưới hoạt động của TCTD và đề xuất biện pháp kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị mạng lưới của TCTD có trụ sở chính trên địa bàn. Đồng thời, có văn bản báo cáo NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) các nội dung triển khai trên chậm nhất ngày 15/5/2013.