Ngành Hải quan thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng

Theo Tổng cục Hải quan

Ngày 08/4/2013, Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản số 1786/TCHQ-CCHĐH gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan về việc thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng.

Ngành Hải quan thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Qua ý kiến phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, ngành Hải quan đã đạt được những thành công nhất định trong cuộc cải cách, phát triển, hiện đại hóa. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong việc thực hiện các cam kết trong hoạt động của ngành.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của ngành đề ra tại Tuyên ngôn, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp biết và ủng hộ ngành Hải quan triển khai thực hiện Tuyên ngôn. Công khai, minh bạch quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp giám sát, phối hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc Tuyên ngôn tới toàn thể cán bộ công chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Tuyên ngôn, đặc biệt tại những đơn vị tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác cải cách hiện đại hóa, nhằm đơn giản hóa, tạo thuận lợi về thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, tiến tới mở rộng nội dung cam kết, tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan.

Thứ tư, tổ chức nghiên cứu bản báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Tuyên ngôn và báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp năm 2012; rà soát các vân đề yếu kém, hạn chế của đơn vị mình, để có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phù hợp.

Cuối cùng là phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan.