Ngành Hải quan tập trung chuyển đổi số 3 lĩnh vực trọng tâm

Ngành Hải quan tập trung chuyển đổi số 3 lĩnh vực trọng tâm

Để xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh, công tác chuyển đổi số của ngành Hải quan trong thời gian tới sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực lớn gồm: Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số; Chuyển đổi số trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Chuyển đổi số trong quản trị hành chính nội ngành.
Siết chặt hơn nữa hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

Siết chặt hơn nữa hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

Có biện pháp xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao là một trong những chỉ đạo quyết liệt mới đây của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan với nghiệp vụ quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.
Ngành Hải quan vào “chặng nước rút”

Ngành Hải quan vào “chặng nước rút”

Để đảm bảo nhiệm vụ thu ở mức cao nhất, Tổng cục Hải quan có công văn số 5739/TCHQ-TXNK yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 
Ngành Hải quan đón đầu kỷ nguyên số

Ngành Hải quan đón đầu kỷ nguyên số

Hải quan thế giới nói chung và Hải quan Việt Nam nói riêng đã và đang nỗ lực trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai nhằm đón đầu kỷ nguyên số, xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, hải quan xanh.
Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan góp phần tạo thuận lợi thương mại

Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan góp phần tạo thuận lợi thương mại

Trong bối cảnh nền kinh tế còn phải đối diện với không ít khó khăn, ngành Tài chính nói chung, lĩnh vực hải quan nói riêng đã, đang tích cực đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa. Thời gian qua, ngành Hải quan đã chủ động tháo gỡ thể chế để phục vụ doanh nghiệp; Chú trọng xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Tăng cường hợp tác đi đôi với đẩy mạnh thanh tra, kiểm soát để cải thiện môi trường kinh doanh... góp phần tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.