Hình thức học tập đa dạng, phong phú

Nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong 3 năm qua, Chi ủy Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (CL&CSTC) đã tích cực thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW. Công tác tổ chức được Chi bộ Viện thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, từ việc đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo Bác, tổ chức học tập các chuyên đề đến việc kiểm tra, giám sát thực hiện ở mỗi cán bộ, đảng viên…

Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là một nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Với vai trò đặc biệt đó, trong 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ Viện CL&CSTC đã triển khai công tác tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Theo đó, từ năm 2011 đến nay, Chi bộ Viện CL&CSTC đã tổ chức được 10 buổi sinh hoạt chuyên đề, dã ngoại thực tế với chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”… hay các buổi nghiên cứu, học tập các tác phẩm của Người như “Di chúc”, “Đường Kách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Sửa đổi lối làm việc”… cùng những đợt thăm quan thực tế tại Khu di tích K9 (Ba Vì, Hà Nội), thăm Trường Dục Thanh (Bình Thuận) đã có sức lan tỏa lớn, thu hút nhiều đảng viên, quần chúng tham gia và được sự đồng tình hưởng ứng cao của các tổ chức (công đoàn, nữ công, thanh niên…) trong đơn vị.

Gắn học và làm theo Bác với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

Đây là một trong những tiêu chí được Chi bộ Viện CL&CSTC đề ra nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên. Để gắn việc thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác với triển khai nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đến nay, cấp ủy, các phòng, trung tâm trong Viện CL&CSTC đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ chí Minh; bổ sung những tiêu chí thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống như: xây dựng tác phong quần chúng, chống quan liêu; xây tinh thần trách nhiệm, chống lãng phí xa hoa; xây dựng kỷ cương, kỷ luật, chống tùy tiện tự do; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sát thực, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế và chức năng của đơn vị là nghiên cứu, xây dựng chiến lược và chính sách tài chính.

Căn cứ tiêu chuẩn đạo đức đã đề ra, Chi ủy và Lãnh đạo Viện CL&CSTC đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo Bác với những công việc cụ thể và thời gian hoàn thành. Những nội dung cá nhân đăng ký làm theo Bác là: cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; sống trung thực, giản dị, khiêm tốn, tôn trọng pháp luật, đoàn kết, nhân ái; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

Qua nhận xét, đánh giá của Chi bộ, Ban lãnh đạo Viện thì hầu hết cán bộ chủ chốt cũng như các đảng viên trong Chi bộ luôn có ý thức sâu sắc về nhiệm vụ quan trọng này. Các đảng viên đã phát huy được tính tiên phong gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống và trong công việc theo phong cách của Bác Hồ; có chuyển biến tốt hơn trong mối quan hệ gắn bó với quần chúng trong toàn Viện. Nhờ đó, nhận thức và hành động làm theo Bác của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đã có những chuyển biến rất tích cực.

Những chuyển biến tích cực biểu hiện ở các nội dung như: ý thức trách nhiệm trong công việc của cán bộ, đảng viên Viện CL&CSTC được nâng lên, công việc được thực hiện nhanh chóng, có chất lượng và hiệu quả hơn; Ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống được thực hiện nghiêm túc, triệt để; Ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện được phát huy tốt hơn; Thực hành làm việc đúng giờ, chủ động sáng tạo trong việc được giao. Qua 3 năm triển khai Chỉ thị 03-CT/TW, đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên Viện CL&CSTC. Chi ủy Viện CL&CSTC đã nêu quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả với Viện; Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Chi bộ.

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính đã làm tốt công tác thực hành tiết kiệm; chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, thực hiện công khai tài sản, thu nhập hàng năm của cán bộ và luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

                                                                                         Bài đăng trên Thông tin công tác Đảng số 4-2014


Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Hải An

(Tài chính) Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ và cơ quan Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác tại đơn vị đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xem thêm

Video nổi bật