Những con số tiêu biểu của thị trường tài chính

807.000 tỷ đồng
Là tổng số thu cân đối dự toán NSNN trong năm 2013 đã được Quốc hội thông qua, tăng 8,8% so với ước thực hiện năm 2012; trong đó thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) khoảng 545,5 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô khoảng 99 nghìn tỷ đồng, thu từ xuất nhập khẩu khoảng 157,5 nghìn tỷ đồng.

969.000 tỷ đồng

Là tổng chi NSNN năm 2013; trong đó chi đầu tư phát triển là 180.000 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng chi NSNN; chi trả nợ và viện trợ là 105.000 tỷ đồng; dự toán chi thường xuyên 660.500 tỷ đồng.

146.135 tỷ đồng

Là tổng thu NSNN trên địa bàn TP. Hà Nội trong năm 2012, đạt 99,9% dự toán giao; trong đó thu nội địa (gồm cả dầu thô) đạt 137.006 tỷ đồng, vượt 1,2% dự toán được giao.

742.950 tỷ đồng

Là tổng thu NSNN mà toàn ngành Thuế đã đạt được tính đến hết 31/12/2012, bằng 100,3% so với dự toán, bằng 100,2% so với số báo cáo Quốc hội, tăng 5,5% so với thực hiện năm 2011.

4.374 tỷ đồng

Tiền nợ thuế đã được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hồi và nộp vào NSNN trong năm 2012, trong đó thu bằng các biện pháp đôn đốc nợ là 3.660 tỷ đồng và cưỡng chế là 714 tỷ đồng.

59.271

DN đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng trên địa bàn TP. Hà Nội tính đến hết năm 2012, chiếm 32% tổng số DN đăng ký kinh doanh; hàng tháng số DN kê khai thuế qua mạng thành công đạt 95%.

197.845 tỷ đồng

Là số thu toàn ngành Hải quan đạt được tính đến ngày 31/12/2012. Trong đó, thu từ thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường là 72,048 tỷ đồng và 125,797 tỷ đồng từ thuế GTGT.

2.072

Tấn xăng tương đương trị giá khoảng 35 tỷ đồng đã được toàn ngành Hải quan bắt giữ trong năm 2012 sau khi phá án thành công hai Chuyên án (XD-612 và XKH12 ) vi phạm quy định về loại hình tạm nhập, tái xuất.

20.000

Vụ vi phạm pháp luật về hải quan đã được toàn ngành Hải quan phát hiện trong năm 2012, trị giá hàng hóa hàng trăm tỷ đồng, thu nộp NSNN ước đạt 200 tỷ đồng.

114.979 tỷ đồng

Là tổng số tiền KBNN đã huy động được từ trái phiếu chính phủ qua hình thức đấu thầu tính đến hết ngày 27/12/2012, trong đó riêng tháng 12, KBNN đã huy động được 15.495 tỷ đồng.

40.858 tỷ đồng

Là tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt trong năm 2012, tăng 11,7% so với năm 2011, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.942 tỷ đồng, tăng 11,5% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 17.916 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2011.

1.032 tỷ đồng

Là số tiền Thanh tra tài chính (Bộ Tài chính) đã phát hiện và kiến nghị xử lý trong năm 2012, qua đó tăng thu cho NSNN 448,9 tỷ đồng; giảm chi ngân sách 246,8 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 336,3 tỷ đồng.

55.850

Là tổng số DN đã được toàn ngành Thuế thanh, kiểm tra trong năm 2012, tăng 11,2% so với năm 2011; tổng số truy thu, truy hoàn và phạt đạt trên 9.000 tỷ đồng tăng trên 20% so với năm 2011.

4.950 tỷ đồng

Là số tiền Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội huy động thành công trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ đầu tiên của năm 2013 (ngày 11/1/2013), do KBNN phát hành, với tỷ lệ đạt 99%

Theo Tài chính & Đầu tư số 1-2013