Những quy định mới của Luật Giá 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024

Ngày 19/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Giá số 16/2023/QH15 gồm có 8 Chương và 75 Điều. Luật Giá 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đã sửa đổi, bổ sung những quy định chưa rõ, còn bất cập, chưa thống nhất trên nguyên tắc phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng, hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Những quy định mới của Luật Giá 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 - Ảnh 1

Theo quochoi.vn