Nước ngầm - Biến thứ vô hình thành hữu hình

T. Anh

Chủ đề của Ngày Nước Thế giới 22/3/2022 là “Nước ngầm”. Thông điệp của chiến dịch "Nước ngầm - Biến thứ vô hình thành hữu hình", chiến dịch năm nay sẽ nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nước ngầm - Biến thứ vô hình thành hữu hình - Ảnh 1