Quyết định 606/QĐ-BTC:

Phân công nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính


Ngày 31/3/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 606/QĐ-BTC phân công nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính phụ trách các lĩnh vực công tác, các đơn vị trực thuộc.

Theo Quyết định, đồng chí Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của Bộ Tài chính; Lãnh đạo và điều hành hoạt động của Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ; thực hiện trách nhiệm thành viên Chính phủ theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ.
Các đồng chí thứ trưởng được Bộ trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực, trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động một số đơn vị và theo dõi hoạt động tài chính, ngân sách của một số địa phương, được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng, nhân danh Bộ trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về những quyết định của mình.
Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính và quy định tại các Luật chuyên ngành.
Bảo đảm thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, của Bộ Tài chính và Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.
Bảo đảm chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực công tác, vừa tạo điều kiện để Lãnh đạo Bộ Tài chính nắm và hiểu rõ các mặt công tác khác của ngành.
Bảo đảm tính ổn định, kế thừa và có sự điều chỉnh từng bước cho phù hợp.
Bảo đảm tính hợp lý, hiệu lực, hiệu quả và thuận lợi trong giải quyết công việc.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2017 và thay thế Quyết định số 2763/QĐ-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 606/QĐ-BTC.