Nghị quyết số 44/NQ-CP:

Phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ


Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 11/4/2020 về phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ do Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị quyết số 44/NQ-CP.