Quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do NSNN cấp

PV.

(Tài chính) Theo Thông tư số 137/2013/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 7/10, các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phải chi theo nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trong dự toán chi NSNN đã được giao, đảm bảo đúng chế độ chi hiện hành của nhà nước; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện thanh quyết toán kinh phí hàng năm theo quy định hiện hành.

Quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do NSNN cấp
mức chi bồi dưỡng cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia bảo đảm TTATGT ban đêm tối đa 100.000 đồng/người/ca. Nguồn: internet
Thông tư trên nêu rõ, mức chi cho công tác bảo đảm TTATGT thực hiện theo định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đối với nội dung chi chưa có mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức chi và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Theo đó, một số mức chi được quy định cụ thể như sau:

Một là, mức chi bồi dưỡng cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia bảo đảm TTATGT ban đêm (bao gồm cả lực lượng cảnh sát khác tham gia trực tiếp cho nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo quy định tại Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 của Chính phủ) tối đa 100.000 đồng/người/ca.

Hai là, chi công tác phí, hội nghị, tập huấn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ba là, mức chi khen thưởng theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 25/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua khen thưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2013 và thay thế Thông tư số 106/2004/TT-BTC ngày 9/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách trung ương cấp.