Quản lý chặt hàng phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch

Theo Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các Chi cục trực thuộc tăng cường quản lý công tác theo dõi các lô hàng phải đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, động vật theo quy định hiện hành.

Quản lý chặt hàng phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet

Lãnh đạo Cục yêu cầu các Chi cục nghiên cứu những văn bản liên quan bao gồm Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012, Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 5/1/2007 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện.

Đối với các lô hàng động vật và sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu, Cục yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1152/TTg-KTTH, theo đó các Chi cục chỉ thông quan hàng hóa khi người nhập khẩu xuất trình Thông báo kết quả lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch. Không giải quyết tạm giải tỏa đưa hàng về kho riêng bảo quản trong thời gian chờ Thông báo kết quả của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

Đối với các lô hàng người nhập khẩu chưa nộp, không nộp hoặc nộp không đúng thời hạn quy định Thông báo kết quả kiểm tra của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành thì các Chi cục căn cứ danh sách của Cục đã thông báo, không giải quyết cho người nhập khẩu được mang hàng về kho riêng bảo quản các lô hàng tiếp theo khi chưa thực hiện xong nghĩa vụ nộp chứng từ và chưa nộp phạt theo quy định.

Trong quá trình theo dõi các lô hàng nhập khẩu chờ Thông báo kết quả của cơ quan kiểm tra chuyên ngành, các Chi cục phải phân công cụ thể công chức theo dõi chặt chẽ và kịp thời báo về Cục các trường hợp vi phạm chính sách kiểm tra nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch. Cục sẽ ban hành thông báo trong toàn đơn vị theo dõi và không giải quyết cho mang hàng về kho riêng đến khi thực hiện xong nghĩa vụ.

Trường hợp đã khắc phục xong (nộp Thông báo kết quả và nộp phạt) các Chi cục báo cáo cho lãnh đạo Cục để có văn bản đưa doanh nghiệp ra khỏi danh sách thực hiện chưa tốt chính sách kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch.

Để công tác theo dõi, quản lý hồ sơ chặt chẽ, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng quy định hàng tháng (từ 01 đến 05) các Chi cục báo cáo về Cục thông qua phòng GSQL danh sách doanh nghiệp chưa nộp, không nộp, nộp không đúng thời hạn Thông báo kiểm tra của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành có thẩm quyền đối với 3 lĩnh vực kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch để Cục đưa vào danh sách quản lý rủi ro. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng biểu dương Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn khu vực III là đơn vị thực hiện tốt nội dung này trong thời gian qua.