Nhiệm vụ, giải pháp nhắm tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Nhiệm vụ, giải pháp nhắm tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Quyết định này đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Lợi ích lớn khi doanh nghiệp áp dụng ISO 22000: 2018

Lợi ích lớn khi doanh nghiệp áp dụng ISO 22000: 2018

ISO 22000: 2018 là một tiêu chuẩn dành cho mọi doanh nghiệp tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào chuỗi cung ứng thực phẩm. Mọi doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm đều có thể áp dụng ISO 22000: 2018 cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của cá nhân doanh nghiệp đó.
Phấn đấu có 9.500 sản phẩm OCOP

Phấn đấu có 9.500 sản phẩm OCOP

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023,
Nỗ lực kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Nỗ lực kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Thời gian qua, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Khánh Hòa tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Qua đó, đơn vị đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các cơ sở vi phạm.