Quy chế hoạt động kiểm soát viên công ty 100% vốn Nhà nước

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn cũng như chế độ hoạt động của Kiểm soát viên.

Quy chế hoạt động kiểm soát viên công ty 100% vốn Nhà nước
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Kiểm soát viên phải có đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện như: Có đủ năng lực hành vi dân sự và không đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp hoặc là người có liên quan theo quy định; đồng thời phải có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có khả năng thực hiện kiểm soát và kinh nghiệm nghề nghiệp về tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc kinh nghiệm thực tế về quản lý điều hành, đầu tư trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty từ 3 năm trở lên và tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

Kiểm soát viên được bổ nhiệm tại không quá 3 công ty

Về chế độ hoạt động của Kiểm soát viên, Kiểm soát viên có nhiệm kỳ không quá 3 năm và được chủ sở hữu xem xét bổ nhiệm lại nếu hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên.

Kiểm soát viên làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách. Một Kiểm soát viên có thể đồng thời được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên tại không quá 3 công ty TNHH một thành viên.

Kiểm soát viên có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, trung thực cẩn trọng của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên.

Bên cạnh đó, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định.

Đối với công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, Kiểm soát viên tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kiểm soát viên chuyên ngành thẩm định báo cáo tài chính và kiểm soát các nội dung theo quy định.