Vấn đề tiền lương, thù lao, thưởng tại các công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

Vấn đề tiền lương, thù lao, thưởng tại các công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

Việc sớm sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để đồng bộ và thống nhất trong thực hiện vấn đề tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý, kiểm soát viên và quản lý hoạt động của ban kiểm soát tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TMHH MTV) 100% vốn Nhà nước hiện nay là cần thiết.
Quỹ lương, thưởng, thù lao của trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên công ty Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ

Quỹ lương, thưởng, thù lao của trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên công ty Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ

Thông tư số 105/2021/TT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.