Quyết định số 998/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước


Ngày 10/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 998/QĐ-BTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước.

Quyết định này gồm 5 điều, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước.

Vị trí và chức năng của Vụ Ngân sách nhà nước gồm: Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 998/QĐ-BTC.