Quy định công bố thông tin mới tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 06/06/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội ban hành Quyết định số 250/QĐ-SGDCKHN ban hành Quy chế công bố thông tin (CBTT) tại Sở GDCK Hà Nội.

Quy định công bố thông tin mới tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch được miễn gửi văn bản công bố thông tin. Nguồn: Internet

Quy chế CBTT mới được xây dựng dựa trên các quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc CBTT trên trường chứng khoán và thực tiễn quản lý hoạt động CBTT tại Sở GDCK Hà Nội.

Quy chế CBTT mới có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế CBTT cũ được ban hành vào tháng 4/2010 có những quy định mới như sau: Quy chế  quy định ngày báo cáo về việc CBTT là ngày các đối tượng công bố thông tin gửi dữ liệu điện tử qua Hệ thống Quản lý thông tin công ty (CIMS), email, ngày gửi fax, ngày Sở GDCK Hà Nội nhận thông tin công bố bằng văn bản theo dấu công văn đến của Sở GDCK Hà Nội.

Quy định các tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn, công ty chứng khoán (CTCK) thành viên phải đăng ký và sử dụng Hệ thống CIMS của Sở GDCK Hà Nội. Các tổ chức này được miễn gửi văn bản công bố thông tin ngoại trừ Báo cáo tài chính năm có kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên có soát xét. Trường hợp chưa thực hiện đăng ký sử dụng hệ thống CIMS để thực hiện CBTT, các đối tượng này phải tiến hành đăng ký trước ngày 01/1/2014.

Quy định trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép các đối tượng CBTT là cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người được ủy quyền CBTT và người có liên quan uỷ quyền cho tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch hoặc CTCK thành viên thực hiện CBTT, các tổ chức/cá nhân ủy quyền phải thông báo bằng văn bản gửi đến Sở GDCK Hà Nội theo mẫu do Sở GDCK Hà Nội quy định.

Thay đổi quy định CBTT đối với các đối tượng CBTT gồm tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn, công ty chứng khoán thành viên cho phù hợp với quy định tại Thông tư 52.

Quy chế cũng bổ sung quy định tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch trở thành công ty mẹ hoặc đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc, không còn công ty con hoặc đơn vị kế toán trực thuộc, công ty đại chúng phải thực hiện báo cáo Sơ GDCK Hà Nội trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định thay đổi.

Bổ sung quy định CBTT đối với trường hợp chào mua công khai theo quy định tại Chương 4 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Đối với việc xử lý vi phạm: quy định chi tiết đối với từng hình thức xử lý khi đối tượng vi phạm là công ty chứng khoán thành viên, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch là được quy định tại Quy chế thành viên giao dịch, Quy chế niêm yết chứng khoán, Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch chứng khoán đã được Sở GDCK Hà Nội ban hành.

Ngoài ra Quy chế còn bổ sung thêm một số mẫu CBTT (ngoài những mẫu quy định của Thông tư 52) nhằm hướng dẫn cụ thể đối với các đối tượng công bố thông tin và phù hợp với các mẫu biểu trong hệ thống CIMS.