Quy định khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Ngày 27/9/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 157/2012/TT-BTC quy định về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng thủy điện Lai Châu.

Quy định khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu
Một góc công trường xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu

Thông tư này quy định về khen thưởng thi đua đối với phong trào thi đua liên kết trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu (Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư) nhằm mục tiêu động viên khuyến khích bằng vật chất cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua liên kết để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; đưa công trình vào sử dụng theo đúng hoặc vượt tiến độ đã được phê duyệt.

Đối tượng áp dụng bao gồm các đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia trong quá trình quản lý đầu tư và xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu, cụ thể: các nhà thầu tham gia xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho Nhà máy thủy điện Lai Châu quy định tại văn bản số 958/TTg-KTN ngày 08/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; các nhà thầu chính thức thực hiện các công tác tư vấn của Nhà máy thủy điện Lai Châu; Chủ đầu tư Nhà máy thuỷ điện Lai Châu, Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La; Các đơn vị tham gia bảo vệ trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu; Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu.

Các hình thức khen thưởng thi đua được quy định tại Thông tư gồm khen thưởng theo các mốc tiến độ thi công được phê duyệt cho từng giai đoạn và khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình tham gia xây dựng công trình

Thông tư quy định rõ về trích lập và quản lý Quỹ khen thưởng thi đua. Theo đó, BQL dự án nhà máy thủy điện Sơn La (đại diện chủ đầu tư nhà máy thủy điện Lai Châu) được trích lập Quỹ khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu; với mức trích hàng năm là 02 tỷ đồng từ phần tiết kiệm 02% do chỉ định thầu của các gói thầu thuộc Nhà máy thủy điện Lai Châu chuyển vào Quỹ khen thưởng thi đua.

Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La được mở tài khoản riêng của Quỹ khen thưởng thi đua tại nơi mở tài khoản thanh toán công trình và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý,, hạch toán, chi trả tiền khen thưởng thi đua theo quy định. Số tiền khen thưởng thi đua của năm trước chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng. Sau khi hoàn thành toàn bộ công trình, trường hợp không sử dụng hết Quỹ khen thưởng thi đua, số tiền khen thương thi đua còn dư thì hoàn trả lại nguồn vốn đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét và quyết định khen thưởng thi đua trên cơ sở đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2012.