Thông tư số 32/2022/TT-BTC:

Quy định mới về phí, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông


Ngày 09/06/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 32/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.