Quy định về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

PV.

Ngày 22/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Quyết định 23/2017/QĐ-TTg thì việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả hoạt động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

Quỹ hỗ trợ hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thông qua các phương thức như sau: Cho vay đầu tư; Bảo lãnh tín dụng; Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn vốn và tự bù đắp chi phí quản lý.

Quyết định 23/2017/QĐ-TTg quy định, đối với phương thức cho vay, lãi suất cho vay đảm bảo bù đắp chi phí quản lý và phòng ngừa rủi ro phát sinh; Mức vốn vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư của dự án; Thời hạn vay vốn tối đa là 5 năm;

Trong trường hợp cụ thể, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã quyết định hình thức bảo đảm tiền vay và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đối với phương thức bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã phải đảm bảo phương thức bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư phù hợp với khả năng nguồn lực tài chính của Quỹ;  Tự đảm bảo bù đắp chi phí trong hoạt động và thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn vốn hoạt động.

Quyết định 23/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.