Quy định về mở tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Lê Hoàng Chương (tramanh.le@...), Giám đốc Công ty Luật TNHH một thành viên Lê và Trần đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc mở tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân khi đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Theo phản ánh của ông Chương, hiện Công ty của ông đang thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng là cá nhân nước ngoài dự định thực hiện dự án đầu tư tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Để Công ty đưa ra giải pháp hợp pháp và phù hợp với hoàn cảnh nhà đầu tư nước ngoài, ông Chương đề nghị cơ quan chức năng giải đáp: Tài khoản để chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài có bắt buộc phải được lập tại một ngân hàng ở Việt Nam không? Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư này có phải lập thêm tài khoản khác tại Việt Nam không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Về vấn đề tài khoản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài trong danh mục tài liệu hồ sơ đăng ký đầu tư, Công ty ông Chương có thể làm việc, trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh để có cơ sở hướng dẫn khách hàng thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Mở và sử dụng tài khoản

Theo khoản 4, Điều 1 Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối quy định:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một tổ chức tín dụng được phép. Việc góp vốn đầu tư, việc chuyển vốn đầu tư gốc, lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp khác phải thực hiện thông qua tài khoản này”.

Ngày 17/7/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối, trong đó, tại Điều 8, Nghị định quy định:

“Người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng được phép nơi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ theo quy định tại khoản 1 Điều này để thực hiện các giao dịch thu chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết việc mở và sử dụng các tài khoản vốn đầu tư trực tiếp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

Ngày 11/8/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý hoạt động ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Vì vậy, đề nghị Công ty của ông Chương nghiên cứu các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối nêu trên và các quy định khác của pháp luật có liên quan để hướng dẫn khách hàng thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, về quản lý ngoại hối và các quy định khác của pháp luật có liên quan.