Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số

PV.

(Tài chính) Ngày 28/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Theo đó, hình thức xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số bao gồm cảnh cáo và phạt tiền.

Hình thức xử phạt bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm gồm: Tước quyền sử dụng Chứng chỉ đại lý bảo hiểm có thời hạn; Đình chỉ hoạt động có thời hạn một phần nội dung, phạm vi liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm trong Cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), DN tái bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài; Đình chỉ hoạt động đại lý bảo hiểm có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Nghị định cũng quy định phạt từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Cấu kết giữa các DNBH chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài hoặc giữa DNBH chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài với bên mua bảo hiểm nhằm phân chia thị trường bảo hiểm, khép kín dịch vụ bảo hiểm; Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của DNBH, đại lý bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm khác.

Đối với hành vi vi phạm quy định về triển khai bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, không giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm; Không thực hiện thông báo cho bên mua bảo hiểm về tình trạng hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật; Ép buộc giao kết hợp đồng bảo hiểm bổ trợ kèm theo hợp đồng bảo hiểm chính; Triển khai các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe không theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi vi phạm các quy định về đại lý bảo hiểm, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Làm đại lý cho DNBH, chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài khác khi không được sự đồng ý bằng văn bản của DNBH, chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài mà tổ chức, cá nhân đang làm đại lý; Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm; Hoạt động đại lý bảo hiểm khi chưa ký hợp đồng đại lý hoặc khi hợp đồng đại lý bảo hiểm đã hết hiệu lực.

Đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số được xử lý như sau:

Thứ nhất, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau: In vé xổ số không đủ nội dung theo quy định của pháp luật; Ký hợp đồng in vé xổ số với cơ sở in không đủ điều kiện in vé xổ số.

Thứ hai, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau: Phát hành mệnh giá vé xổ số không đúng theo quy định của pháp luật; Phát hành số lượng vé xổ số vượt quá hạn mức theo quy định của pháp luật; Phát hành vé xổ số không đúng lịch mở thưởng theo quy định của pháp luật; Phát hành vé xổ số điện toán không đúng thời gian theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2013.