Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

(Tài chính) Ngày 19/7, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê quy định tại Nghị định này bao gồm: (i) Vi phạm các quy định về điều tra thống kê; (ii) Vi phạm các quy định về báo cáo thống kê; (iii) Vi phạm các quy định về phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; (iv) Vi phạm các quy định về lưu trữ tài liệu thống kê.

Bên cạnh đó, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: (i) Cá nhân, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê; (ii) Cá nhân, tổ chức phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; (iii) Cá nhân, tổ chức được điều tra thống kê; (iv) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm thuộc công vụ, nhiệm vụ trong lĩnh vực thống kê được giao thì không bị xử phạt vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; (iv) Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước về thống kê được giao thì không bị xử phạt vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý hành chính.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 79-2013-ND-CP.doc